Květen je měsícem, ve kterém se nejčastěji zamilováváme. Je to zřejmě proto, že potřebujeme „nabít“ po chladnějším období a právě láska nám k tomu může posloužit jako nejdokonalejší prostředek. Co to ale vlastně láska je? Podle definice je láska pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké zaujetí a náklonnost k subjektu lásky. Pro svůj velký psychologický význam je láska jedním z nejpopulárnějších námětů v umění.

Píše se o ní v knihách, je ztvárňo-vána ve filmech i divadelních hrách. Vnímání lásky je velmi závislé na osobních vlastnostech a zkušenostech každého člověka. Velké rozdíly jsou také mezi kulturami a v čase (například ve starověkém Řecku byla láska definována zcela odlišně). Pokud se právě v tomto období zamilu-jeme, může nám láska vydržet pop celý život stejně jako jen několik málo dní. Musíme si uvě-domit (a to nejen v květnu), že zamilovanost je cit, který je založený více na emocích než na rozumu. V tu dobu ještě přehlížíme chyby a nedostatky toho druhého a propadáme pocitům prázdnoty, když jsme bez něj. Zamilovanost se ale může změnit v opravdovou lásku, tedy v sil-ný citový vztah, který je založený na vzájemné znalosti a důvěře.

Pokud si budete právě v této době případného partnera nebo partnerku vybírat, je podle prů-zkumu pro obě pohlaví důležitý první dojem, zájem o toho druhého a schopnost partnera uspo-kojovat emocionální potřeby. Většina odborníků se také shoduje v názoru, že pokud mezi part-nery není alespoň částečná shoda v charakteru a zájmech, tyto vztahy se po určité době rozpa-dají. Ať už je to ale tak nebo onak, láska většinou na žádné rady nedá. Každý se musí sám pře-svědčit, jak je tento lidský cit křehký a že zacházet s ním opravdu není žádná legrace. Přejeme vám všem, aby právě ta vaše láska byla krásná a nekonečná a aby splňovala právě to, co od ní očekáváte. A je úplně jedno, jestli začne v květnu, září či únoru. Ať jsou prostě všechny měsíce časem lásky a porozumění.
(zla)